LID WORDEN VAN HET NIS

 

WORD NU LID VIA DIT INSCHRIJFFORMULIER

Waarom lid worden van het NIS

Het NIS is dé vereniging voor letselschade professionals. Hier ontmoet je je vakgenoten en kan je met elkaar ongedwongen praten over het mooie letselschadevak waarin we elke dag mogen werken.

Leden van het NIS kunnen kostenloos de maandelijkse bijeenkomsten bijwonen (sept. t/m juni; zie hiervoor onze agenda). Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt; dit verslag wordt op de site geplaatst. Aangezien de lezingen bijdragen aan het op peil houden van de vakkennis ontvangen alle bij het NIVRE aangesloten leden punten voor de lezingen die zij bijwonen. Deze punten tellen mee voor de Education Permanente. 
Wel moet je je vooraf via de website voor de lezing aangemeld hebben en voor aanwezigheid de presentielijst na afloop van de bijeenkomst te hebben ondertekend!
Een keer per jaar verstrekt het secretariaat aan het betreffende NIVRE lid een overzicht van de bijgewoonde lezingen.

Contributie
De contributie bedraagt € 150,00 per jaar. Een lid, die op 1 januari van het verenigingsjaar 65 jaar of ouder is, is slechts 50% van de reguliere contributie verschuldigd. Bij toetreding tot het NIS wordt eenmalig een entreegeld van € 50,00 in rekening gebracht. 

Inschrijfvoorwaarden nieuw lid

  • De kandidaat is gedurende een periode van minimaal één jaar onmiddellijk voorafgaande aan de aanvraag tot toelating als letselschade professional werkzaam geweest, waarbij een substantieel onderdeel van het werk moet hebben bestaan uit het bezoeken van c.q. het persoonlijk spreken met slachtoffers over de oorzaken en de gevolgen van een voorval met personenschade (letsel of overlijden).
  • De kandidaat heeft met goed gevolg de opleidingen die vereist zijn voor toetreding tot het NIVRE gevolgd dan wel beschikt aantoonbaar over een vergelijkbare opleiding.
  • De kandidaat staat ingeschreven bij het Nationaal Keurmerk Letselschade van De Letselschade Raad of is werkzaam voor een bij dat keurmerk ingeschreven organisatie.
  •  Het bestuur kan ten aanzien van een letselschade professional een tijdelijke ontheffing verlenen van de voorwaarde dat een substantieel onderdeel van het werk moet hebben bestaan uit het persoonlijk spreken met slachtoffers over de oorzaken en de gevolgen van een voorval met personenschade.

Soorten lidmaatschap:
Aspirant Lidmaatschap:
- De kandidaat is minimaal 1 jaar als letselschade professional overwegend ambulant werkzaam 
- Of de kandidaat kan aantonen een minimaal gelijkwaardig - kennisniveau te hebben. Dit ter beoordeling van de toelatingscommissie
- De kandidaat heeft de intentie te gaan voldoen aan de eisen van het gewoon lidmaatschap. Het Aspirant lidmaatschap is bedoeld als tijdelijke fase

Gewoon Lidmaatschap:
- De kandidaat is minimaal vier jaar als letselschade professional overwegend ambulant werkzaam
- De kandidaat is in het bezit van het aspirant lidmaatschap en is vervolgens bij tenminste 5 bijeenkomsten van het NIS aanwezig geweest 

 

WORD NU LID VIA DIT INSCHRIJFFORMULIER